Wednesday, 14 August 2013

Chiến báo: Hắc diệu thần điện


Chiến báo nước Ngô

Hắc điệu vệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 5: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 6: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 7: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 8: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Thần điện hộ pháp: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc diệu tà thần: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10

Chiến báo nước Ngụy

Hắc điệu vệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 5: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 6: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 7: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 8: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Thần điện hộ pháp: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc diệu tà thần: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10

Chiến báo nước Thục

Hắc điệu vệ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 5: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 6: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 7: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc điệu vệ 8: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Thần điện hộ pháp: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10
Hắc diệu tà thần: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10

Chúc các bạn thành công.

JetVHS

No comments:

Post a Comment