Monday, 23 April 2018

Ngọa Long | Đặng Ngải (đỏ) tiêu diệt Thái Bình Chúng 1 Lv230 (Server Tàu) | Jet's Channel

Ngọa Long | Đặng Ngải (đỏ) tiêu diệt Thái Bình Chúng 1 Lv230 (Server Tàu) | Jet's Channel


Ngọa Long | Đặng Ngải (đỏ) tiêu diệt Thái Bình Chúng 1 Lv230 (Server Tàu) | Jet's Channel
Đăng ký theo dõi kênh: https://goo.gl/T45rmv
Đội hình: Đặng Ngải, Lưu Bị, Hoa Đà, Trương Giác, Gia Cát Lượng
Đặng Ngả skill quá mạnh vượt mapThái Bình Chúng thật kinh khủng.
------
Jet's Channel

Monday, 16 December 2013

Chiến báo Mã Long Thượng ĐangChiến báo nước Ngô

Cửu Nguyên Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Mã Mạc: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Đường Bân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Dương Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Mã Long: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 

Chiến báo nước Ngụy

Cửu Nguyên Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Mã Mạc: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Đường Bân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Dương Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Mã Long: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 

Chiến báo nước Thục

Cửu Nguyên Dũng 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Dũng 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Kỵ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Uý 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Mã Mạc: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Đường Bân: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Cửu Nguyên Đô 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Dương Tế: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Mã Long: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 

Chúc các bạn thành công.

JetVHS

Friday, 29 November 2013

Chiến Báo Vương Hỗn - Thành Dương Chiến
Chiến báo nước Ngô

Kiêu Kỵ tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Kiêu Kỵ tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Kiêu Kỵ tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Kiêu Kỵ tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Trung Kiên Hộ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Trung Kiên Hộ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Trung Kiên Hộ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Trung Kiên Hộ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Du Kích Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Du Kích Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Du Kích Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Du Kích Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Trương Kiều: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Chu Tuấn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Ngoại Cấm Quân 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Ngoại Cấm Quân 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Ngoại Cấm Quân 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Ngoại Cấm Quân 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Vương Tuấn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |
Vương Hỗn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 || CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 |

Chiến báo nước Ngụy

Kiêu Kỵ tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Kiêu Kỵ tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Kiêu Kỵ tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Kiêu Kỵ tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trương Kiều: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Chu Tuấn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Vương Tuấn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Vương Hỗn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 

Chiến báo nước Thục

Kiêu Kỵ tiền 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Kiêu Kỵ tiền 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Kiêu Kỵ tiền 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Kiêu Kỵ tiền 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trung Kiên Hộ 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Du Kích Tinh 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Trương Kiều: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Chu Tuấn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 1: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 2: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 3: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Ngoại Cấm Quân 4: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Vương Tuấn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 
Vương Hỗn: CB1 | CB2 | CB3 | CB4 | CB5 | CB6 | CB7 | CB8 | CB9 | CB10 

Chúc các bạn thành công.

JetVHS